8. aug. 2016

Elektriohutusest

Tähtis teada

Väljavõtteid määrusest: Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded

§ 3.  Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad üldnõuded

(2) Käidu- ja elektritööd teeb isik, kellel on selleks tööks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ning kogemusi. Käidu- ja elektritööd tegeva isiku elektriohuteadlikkust ja kogemusi pingevabade, pingelähedaste või pingealuste käidu- ja elektritööde teostamiseks madalpinge- või kõrgepingepaigaldistes kontrollib elektritöid juhtiv isik või elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja) või nimetatud isikute poolt selleks volitatud pädev asutus või isik. Nimetatud elektriohuteadlikkuse kontrollimine tuleb dokumenteerida.

(3) Õigusaktides sätestatud konkreetsete nõuete puudumisel tuleb elektripaigaldise käidu- ja elektritööd teha hea tava kohaselt. Eeldatakse, et head tava on järgitud, kui käidu- ja elektritöödel järgitakse standardis EVS-EN 50110-1 kirjeldatud nõudeid.

 

§ 4.  Tavaisikule lubatud elektritöö

Tavaisik võib teha järgmisi elektritöid:
1) tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektriseadmetega, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;
2) tööd kuni 50-voldise vahelduvpingega või kuni 120-voldise alalispingega elektripaigaldise osades, mida toidetakse kaitseväikepingeallikast;
5) igale isikule kasutamiseks lubatud automaatkaitsmete ja kaitselülitite sisse- ja väljalülitamine ning rikkevoolukaitselüliti rakendumise kontrollimine sisse- ja väljalülitamise kaudu;
6) pinge kontrollimine indikaatoriga kuni 230-voldise nimivahelduvpingega elektriseadmes;
7) kaitsejuhita valgusti valgustiklemmidega ühendamine pingevabas olukorras;
8) kaitsejuhita pistikupesade ja lülitikaante eemaldamine pingevabas olukorras;
9) elektrijuhtmete ja -seadmete demonteerimine pingevabas olukorras.

 

§ 5.  Nõuded elektripaigaldise käidule

(1) Elektripaigaldise ohutu käidu tagamiseks tuleb elektripaigaldise eest vastutaval isikul määrata elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist korraldav isik (kasutamise järelevaataja), kui elektripaigaldis on:
3) haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
4) raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
5) madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool on üle 100 ampri;
6) kõrgepingepaigaldis peakaitsme nimivoolust olenemata.

(2) Elektripaigaldise ohutu käit tagatakse sellekohaste reeglite kehtestamise ja rakendamise ja töö üldise korraldamise teel, milleks tuleb eelkõige:
1) koostada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud elektripaigaldise kohta elektripaigaldise käidukava (edaspidi käidukava) ja kontrollida selle järgimist;
2) nõuda elektripaigaldise kasutamise või elektritöö peatamist, kui on ilmnenud oht inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
3) olla kättesaadav kontrollitoimingute, auditi ja riikliku järelevalve toimingute teostamisel.

(3) Käidukavas kajastatakse:
1) käidu organisatsioonilist korraldust, sealhulgas elektripaigaldise ja selle käidu eest vastutavate isikute, elektritööd tegevate isikute ja teiste käidukorralduses osalevate isikute käidukorraldusalaseid suhteid;
2) elektriohuteadlikkust, sealhulgas elektripaigaldises kehtestatud elektriohutusjuhendite kasutamist, elektriala ja ohuteadlike isikute pingevabade, pingealuste või pingelähedaste elektritööde tegemise õiguse andmist ning selleks vajalike teadmiste kontrolli korda;
3) elektripaigaldise dokumentatsiooni, sealhulgas elektripaigaldise skeemide tegelikkusele vastavuse tagamise ja nende hoidmise korda, kasutusjuhendite, kontrollmõõtmiste protokollide, tehniliste kontrollide ja muud elektripaigaldist ja selle käitu käsitleva dokumentide hoidmise korda;
4) töökorraldust elektripaigaldises, sealhulgas elektriohtlikesse tsoonidesse tavaisikute ligipääsu piiramise meetmeid, elektritöö tööpaiga tähistamise ja kaitsevahendite kasutamise ja hoidmise korda, töövahendite kasutamise ning hooldamise korda;
5) käidutoiminguid, sealhulgas elektripaigaldises lülitustoimingute tegemise korda, perioodiliste katsetuste, visuaalsete ülevaatuste ja kontrollmõõtmiste tegemise korda, elektripaigaldise osade hooldamise korda ja tähtaegu, töötoimingute, hooldus- ja remonditööde teostamise korda ning avariide korral tegutsemise korda;
6) kontrollitoiminguid, sealhulgas elektripaigaldise kontrollimise korda ja tähtaegu ning avastatud puuduste kõrvaldamise korda, sealhulgas korralise auditi korraldamist, auditi tähtaegu.